‘آسیاب قهوه دستی’

آسیاب دستی قهوه

قهوه را در منزل آسیاب و مصرف کنید. آسیاب قهوه دستی از بدنه محکم و تیغه های برنده ساخته شده است.

1392 © coffeedrink.ir تمامی حقوق محفوظ است.

خریدی نیست.